คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2566-2568

ที่ปรึกษาฯ
นพ.นรา  แววศร
นพ.เพิ่มยศ  โกศลพันธุ์
นพ.สุทธิพงษ์  จงจิระศิริ
นพ.อรรควัชร์  จันทร์ฉาย

นายกสมาคมฯ
นพ.กีรติ  หงษ์สกุล

อุปนายก
พญ.วลัยลักษณ์  ชัยสูตร
นพ.สมราช  ธรรมธรวัฒน์       

เลขาธิการ
นพ.จาตุรนต์  ตันติวัตนะ     

ประธานวิชาการ
พญ.ณัชชา  ปิ่นเจริญ

ปฏิคม และต่างประเทศ
นพ.อนุชิต  รวมธารทอง       

เหรัญญิก      
นพ.อลงกรณ์  เกียรติดิลกรัฐ

การศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง                                    
นพ.ธนพ  ศรีสุวรรณ      

ประธานฝ่ายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์
นพ.นครินทร์  อินมุตโต

นายทะเบียน
พญ.ธรินทร  ตรีสิทธิ์

กรรมการกลาง
นพ.จิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ
นพ.สรชา  รุกขพันธ์
พญ.จิตราภรณ์  วงศ์วิวัฒน์ไชย
นพ.กิตติพิชญ์  บรรณางกูร
นพ.อนุชา  อาฮูยา
นพ.จริง  เจริญวิศาล
นพ.วิวัฒน์  ทิสยากร
นพ.ธเนศ  ขัตติพัฒนาพงษ์
นพ.สาธิต  โรจน์วัชราภิบาล
นพ.ชินรัตน์  บัวงาม 
คุณร่มรังศรี  วงศ์สูง
คุณรุ่งทิพย์  อุดมวิเศษสันต์
คุณพิรญา  สุขศิวกร
คุณเสาวนีย์  หอมสุด