คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2560-2561

ที่ปรึกษา
นพ.เพิ่มยศ  โกศลพันธุ์
นพ.ชรินทร์  เอื้อวิไลจิต
นพ.พงษ์เดช  พงษ์สุวรรณ
พญ.จามรี  เชื้อเพชระโสภณ
พญ.ศิรินธรา  สิงหรา ณ อยุธยา
นพ.วัลลภ  เหล่าไพบูลย์
นพ. พิพัฒน์ เชี่ยววิทย์

นายกสมาคมฯ
นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ

อุปนายกฯ
พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
นพ.อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ
   
เลขาธิการ
นพ.อนุชิต  รวมธารทอง

ประธานวิชาการ
นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ

ปฏิคม
นพ.บรรจงศักดิ์  เวชศาสตร์

เหรัญญิก
นพ.อรรควัชร์  จันทร์ฉาย

การศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง
นพ.กีรติ หงษ์สกุล

ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ
นพ. นครินทร์ อินมุตโต

นายทะเบียน
นพ.ธนิต ต้นพงศธร

กรรมการกลาง
นพ.จาตุรนต์  ตันติวัตนะ
นพ.จิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ
พญ.ปวันรัตน์  กระนกภิรักษ์
พญ,จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒ์ไชย
นพ.อนุชา  อาฮูยา
นพ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล
นพ.สมราช  ธรรมธรวัฒน์
พญ.อรพิณ ชาญสันติ
พญ.เอกอนงค์ วุรกิตสิทธิสาธร
คุณร่มรังศรี วงศ์สูง
คุณเหรียญทอง  ปันกาโล
คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
คุณปิยะศักดิ์ น้อยอยู่นิตย์
คุณพิรญา  สุขศิวกร
คุณเสาวนีย์ หอมสุด