คณะกรรมการสมาคมฯ ประจำปี 2562-2563 (2564-2565 รักษาการเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)

ที่ปรึกษา
นพ.นรา แววศร
นพ.เพิ่มยศ  โกศลพันธุ์
นพ.สุทธิพงษ์  จงจิระศิริ

นายกสมาคมฯ
นพ.อรรควัชร์  จันทร์ฉาย

อุปนายกฯ
พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
นพ.ธนพ  ศรีสุวรรณ
                                  
เลขาธิการ
นพ.จาตุรนต์  ตันติวัตนะ

ประธานวิชาการ
นพ.สมราช ธรรมธรวัฒน์

ปฏิคม และต่างประเทศ
นพ.อนุชิต  รวมธารทอง

เหรัญญิก
นพ.อลงกรณ์  เกียรติดิลกรัฐ

การศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง
พญ.ธรินทร  ตรีสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์ สารสนเทศ
นพ. นครินทร์ อินมุตโต

นายทะเบียน
นพ.บรรจงศักดิ์  เวชศาสตร์

กรรมการกลาง
นพ.จิตต์ปรีดี  สังข์ศิริ
นพ.กีรติ        หงษ์สกุล
นพ.สรชา      รุกขพันธ์
พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒน์ไชย
พญ.ณัชชา   ปิ่นเจริญ
พญ.เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร
พญ.อรพิณ    ชาญสันติ
นพ.ธเนศ       ขัตติพัฒนาพงษ์
นพ.สาธิต      โรจน์วัชราภิบาล
นพ.อนุชา      อาฮูยา
คุณร่มรังศรี    วงศ์สูง
คุณเหรียญทอง  ปันกาโล
คุณรุ่งทิพย์     อุดมวิเศษสันต์
คุณพิรญา      สุขศิวกร
คุณเสาวนีย์    หอมสุด