สำหรับประชาชน

บทความสาระน่ารู้เกี่ยวกับการแพทย์โดย สมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย


แนวทางการดำเนินการบริบาลผู้ป่วยในช่วงโรคระบาด (COVID-19)


​สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้กระจายไปทุกภาคของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะโรคระบาดนี้จะทำให้สถานะการณ์เลวร้ายลงอย่างมากถ้าจำนวนผู้ป่วยป่วยหนักมีจำนวนล้นเกินศักยภาพของระบบสาธารณสุขที่จะรองรับได้ ประเทศชาติจำเป็นต้องรักษาความมั่นคงของระบบสุขภาพไว้เพื่อต่อสู้กับวิกฤติโรคระบาดนี้ให้ผ่านพ้นไปให้ได้ ดังนั้นทางสมาคมรังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาไทย ในฐานะที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคไตและผู้ป่วยโรคหลอดเลือด ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 จึงได้วางเป้าประสงค์ และแนวทางการดำเนินการบริบาลผู้ป่วยในช่วงโรคระบาดดังนี้

การใส่สายระบายน้ำดี


(Percutaneous transhepatic biliary drainage, PTBD) การใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านผิวหนังทำในผู้ป่วยที่มีท่อน้ำดีอุดตัน เช่นจากมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดีตีบจากการอักเสบเรื้อรัง หรือท่อน้ำดีตีบหลังจากการผ่าตัด

การรักษาโรคหลอดเลือดตีบ


โรคหลอดเลือดแดงตีบเกิดจากการที่มีพลาค (plaque) ในผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดผ่านไม่สะดวก หากเกิดกับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงขา ผู้ป่วยอาจจะ มีอาการปวดน่องเมื่อเดินได้สักพักหนึ่ง หรือถ้าเป็นมาก อยู่เฉยๆก็ปวด หรืออาจมีแผลที่ปลายเท้า รักษาไม่หาย แต่ในบางรายพบว่าแม้หลอดเลือด มีการตีบมากหรือตันก็อาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้

การรักษามะเร็งตับ


มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย และอัตราการมีชีวิต รอดต่ำ หากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยมักมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน การรักษาที่ดีที ่สุดคือการผ่าตัดเอาเนื้องอกออก แต่เนื่องจากมะเร็งตับมักเกิดร่วมกับภาวะ ตับอักเสบแรื้อรังและภาวะตับแข็ง ทำให้ผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่สามารถผ่าตัดได้แม้ ว่าก้อนมีขนาดเล็กก็ตาม รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology, IR) เข้ามามีบทบาท ร่วมรักษามะเร็งตับกับแพทย์สาขาอื่นๆ ด้วยวิธีต่างๆดังนี้