คณะกรรมการสมาคมฯประจำปี 2558-2559

นายกสมาคมฯ

นพ.สุทธิพงษ์ จงจิระศิริ

อุปนายกฯ
พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร
นพ.อลงกรณ์ เกียรติดิลกรัฐ

เลขาธิการ
นพ.อนุชิต รวมธารทอง

 

เหรัญญิก
นพ.อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

ปฏิคม
นพ.บรรจงศักดิ์ เวชสาส์น

นายทะเบียน
นพ.ธนิต ต้นพงศธร

 

ประชาสัมพันธ์ และ ประธานฝ่ายสารสนเทศ
นพ.นครินทร์ อินมุตโต

ประธานฝ่ายวิชาการ
นพ.ธนพ ศรีสุวรรณ 

การศึกษาแพทย์ต่อเนื่อง 
นพ.กีรติ หงษ์สกุล

คณะกรรมการกลาง
นพ.จาตุรนต์ ตันติวัฒนะ
นพ.จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ
พญ.ปวัณรัตน์ กระนกภิรักษ์
พญ.จิตราภรณ์ วงศ์วิวัฒ์ไชย
นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์
นพ.อนุชา อาฮูยา
นพ.สาธิตย์ โรจน์วัชราภิบาล
น.ส.ร่มรังศรี วงศ์สูง
น.ส.เหรียญทอง ปันกะโล
น.ส.รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์